Miyay Garunggay

Miyaydjuul nhama gaawaaga yulugilanhi. Bundaanhinga ngaama miyaydjuul gunganda. Baliyaabala nhama gungan. "Garunggay giyaanha, barraay banagaya dhuwimaligunha gungandi." Gunidjarr nhama bamba banaganhi. Bundaanhi gungandabula. Buwadjarrbula nhamadhaay banagawaanhi, yuwaanhinga. Baanhi gunganda, bayamay nguu gunidjarr, birralii. Gaba gaanhi, gundhigu.